Περιχειρίδα Πιεσομέτρου Με Αεροθάλαμο Μονού Σωλήνα OMRON

35.01

Κωδικός προϊόντος: 130 Κατηγορία:

Περιγραφή

πΕριχΕιρίδα πιΕσομέτρου μΕ αΕροθάλαμο μονού σωλήνα 22 &ndash, 32 cm. προορίζΕται αποκλΕιστικά για τα προϊόντα της OMRON.

Μετάβαση στο περιεχόμενο